Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

Mężczyznę poznaje się po tym czy będzie przy Tobie kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki. Kiedy kobieta powie, że jest chora a on będzie tuż obok. Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
Reposted frommems mems
9910 8f98 420
Reposted fromheroes heroes viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viadotkliwie dotkliwie
5990 27c1 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
5465 4289 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadotkliwie dotkliwie
4923 f0eb 420
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viamems mems
3028 4dce 420
Reposted fromMountainGirl MountainGirl viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
4481 40f6 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
1990 250b 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu
5319 a987 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5252 c0e7 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5249 9c67 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
5237 452c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl