Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

6857 bdc2 420
Reposted fromrenirene renirene vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 13 2019

Reposted frombluuu bluuu viamems mems

November 12 2019

1655 ba69 420
Reposted fromkarahippie karahippie viadotkliwie dotkliwie
5053 5b5b 420
Reposted fromdmnkam dmnkam viamems mems
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamems mems
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie

November 11 2019

7250 b68a 420
Reposted fromfeegloo feegloo viaskylark skylark
8861 f69c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viadoope doope
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viaSkydelan Skydelan
2744 77e0 420
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
2738 1f2c 420
Reposted fromlaters laters viaSkydelan Skydelan
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
2737 c111 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl