Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

8593 a8ae 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
0485 20db 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaolewka olewka
8713 381c 420
5666 61b9 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaolewka olewka
4397 b82c 420
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
1322 084b 420
Reposted frommanxx manxx viaolewka olewka
9447 901b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaolewka olewka
9201 ec9c 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolewka olewka
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viaolewka olewka
1029 36d4 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolewka olewka
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
5193 911c 420
Reposted fromdailylife dailylife viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6929 4f7d 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
2024 19f1 420
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
0832 0f64 420
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin

February 15 2019

3346 936e 420

November 10 2018

5114 860f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
4881 1b48 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl