Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

5114 860f 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
4881 1b48 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead

November 09 2018

0041 644e 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaPatij Patij
1652 a348 420
Reposted fromRowena Rowena
1673 00f9 420
Reposted fromRowena Rowena
1675 81dd 420
Reposted fromRowena Rowena
2827 4868 420
Reposted fromRowena Rowena
8206 fe7e 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
9511 a5b3 420
Reposted fromonlyman onlyman viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Każdy lubi grać w udawanie. Oczywiście rodzaje tych gier mogą się bardzo różnić. Czasami udajemy, że nasza praca nie będzie kolidować z naszym rodzinnym życiem. Czasem wydaje nam się, że niektóre związki są bardziej znaczące, a nie są. Czasami udajemy, aby przekonać samych siebie, że nasze sekrety nie są wcale tak straszne.(...) gra w udawanie jest prosta. Zaczynasz od okłamywania siebie. I jeśli sprawisz, że inni uwierzą w te kłamstwa, wygrywasz.
— Gotowe na wszystko
6177 0833 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahibernacja hibernacja
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
8947 db8f 420
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl