Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

3425 90de 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
9950 e162 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomczi homczi
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA

March 20 2017

Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viafuckingbitches fuckingbitches
8298 6ddc 420

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viahelenburns helenburns
9311 2513 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viacynamon cynamon
8993 93da 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszpaqus szpaqus
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaaliss aliss
5976 113e 420

bibliotheca-sanctus:

National Library of Greece, Athens, Greece

Reposted fromszszsz szszsz viafreska freska
3455 7360 420
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
2819 b0df 420
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viamadadream madadream
2987 e0e4 420
Reposted fromretaliate retaliate viamadadream madadream
8903 deaf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
7373 cdc4 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl