Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

July 12 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
0869 d712 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawrazliwa wrazliwa
8876 26af 420
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawrazliwa wrazliwa
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa

July 10 2017

1953 50ac 420
4737 ad19 420
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate
8269 c746 420

July 09 2017

July 03 2017

June 27 2017

ambitiousbard:

spookmallow:

my favorite thing about kermit the frog is that sometimes he makes this face

image
image
Reposted fromequineribbon equineribbon viaSkydelan Skydelan

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
5961 2969 420
Reposted fromfelicka felicka viaSkydelan Skydelan
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
8841 9ec9 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl