Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

6886 b811 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagabyax gabyax
8758 7533 420
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
2950 745a 420
Reposted fromregcord regcord viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viagabyax gabyax
Reposted fromshakeme shakeme viagabyax gabyax
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
5817 994e 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabyax gabyax
7027 539d 420
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viacristinaa cristinaa
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacristinaa cristinaa
8740 b67c 420
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
5710 d9fb 420
Przybora. 
Reposted fromrol rol vianiedonaprawienia niedonaprawienia

January 26 2020

5824 8b0a 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl